معتقدم در تدریس فلسفه اخلاق (و هر درس دیگری) حدود هفتاد درصد کار باید بر عهده دانشجو باشد و سهم استاد بیشتر باید ایجاد آشنایی با مباحث درس، ریل گذاری برای تلاش های دانشجو و هدایت و راهنمایی او باشد، … ⬿

– این سال‌ها با پایان یافتن ماه صفر جامعه‌ی مذهبی ما چالش تازه‌ای را تجربه می‌کند و آن این که سوگواری را به کناری نهاده و زندگی عادی خود را از سر بگیرد و یا به بهانه‌ی دهه‌ی نوظهورِ محسنیّه … ⬿