تاریخنامه طبری ترجمه‌ی آزاد تاریخ طبری منسوب به ابوعلی بلعمی و از کهن‌ترین متون تاریخی به زبان فارسی در عهد سامانیان است. در مجلد سوم این تاریخنامه که به تصحیح و تحشیه آقای محمد روشن از سوی انتشارات سروش به … ⬿

– مقصود من از عنوان مرجعیت، یک عنوان مشیر است؛ اسم رمزی که اشاره به عددی از خصال و ویژگی ها دارد؛ و در حقیقت آن صفاتند که شخص را ساحلی امن برای ما در دوران غیبت می نمایند؛ یکی … ⬿

– «زبان نصیحت» در فرهنگ ایرانی پیشینه‌ای بلند دارد. رویّه‌ای که روزگاری به مسجد و مدرسه تعلّق داشت و امروزه به دولت و دولت‌مردان، و حاکمان نیز رسیده است. – نصیحت در جامعه‌ی ما پرکاربردترین زبان است. تلویزیون، رادیو، خطبه‌های … ⬿