پیشنهاد می شود پس از مطالعه متن زير، تمرین پاياني آن را انجام دهيد. شكل‌گيری فضای مجازی و فراهم شدن امكان ارتباط ميليون‌ها انسان با يكديگر، و دسترسی روزافزون آن‌ها به حجم كثيری از داده‌های مختلف و متنوع، همچنين سهولت … ⬿