تو چراغ خود برافروز

امروز صبح برای خرید به مغازه محله رفتم (این غیر از مغازه ای است كه در نوشته ای دیگر درباره اش نوشتم). پیش از من مشتری دیگری در مغازه بود. عاقله مردی كه همراه با دخترش آمده بود. منتظر شدم … ⬿

صبح امروز ۷ آبان ۱۳۹۷ گردهمایی مدیران محترم گروههای تاریخ سراسر کشور در محل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تشکیل شد. این جلسه که به درخواست کارگروه تاریخ وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و شورای تحول و ارتقای علوم … ⬿