چه کنم تا در تحصیل موفق شوم؟

پاسخ یکی از اساتید:

“در دوران تحصیل از اشتغال به هر چه که ذهنتان را از درس و بحث منصرف می کند بپرهیزید”.

پاسخ دهید