از شگفتی‌های آموزش در کشور ما نادیده گرفتنِ اصالت علم است. در حالی که تدریس، عمیقاً در مفهوم اصالت ریشه دارد و دانشجویان از مدرسان خود انتظار دارند که با اتکا به اعتبار و تسلط بر آموخته‌های خودشان تدریس کنند؛ … ⬿