دقت کردین توپخانه دروغ پراکنی و شایعه سازی و نفرت پراکنی لیدرهای اصلاحات که در زمان آشوبهای بنزینی فعالیت کمی داشت بعد از وصل شدن اینترنت و شبکه‌های اجتماعی اسرائیلی مانند تلگرام و اینستاگرام بشدت فعال شده اند!؟ در چند … ⬿