می‌گویند دو نفر مشغول کندنِ چاه بودن، یکی از آن‌ها فانوس را گرفته بود تا تَه چاه را روشن کند و دیگری کلنگ می‌زد. امّا کار خوب پیش نمی‌رفت و زمین کنده نمی‌شد. کسی که کلنگ به دست داشت مُدام … ⬿