آقای روحانی چندی قبل در دانشگاه تهران گفته بود «عده‌ای می‌گویند تعامل سازنده با دنیا و عده‌ای هم می‌گویند تقابل مداوم…اینکه استراتژی تعامل باشد یا تقابل؛ این مساله است» جناب آقای روحانی! سیاست خارجی شما در مقابل ادعای خودساخته تقابل … ⬿