کفایت یک مدیر یا رهبر را باید در بحبوحه بحران‌ها و چالش‌ها آزمود، و گرنه، وقتی همه چیز سر جای خود است، مدیریت هنر نیست. یک هفته قبل، وقتی اعتراضاتی در بیروت پدید آمد، برخی حامیان دولت طایفه‌ای (سُنی) مستقر … ⬿