در گفت‌وگویی که در یکی از شبکه‌های اجتماعی در باره ظرفیت تمدنی اربعین درگرفت، نکاتی در این زمینه مطرح شد که جمع‌بندی ویراسته آن چنین است: مراد از ظرفیت تمدنی اربعین این است که با هر تعریفی از تمدن و … ⬿