محمد جعفری گیلانی در واکنش به اعتراض به سخنرانی احمد واعظی، گفته است: به نظر می‌رسد که در این ماجرا مقام‌معظم رهبری ورود کنند… فکر می‌کنم این‌بار مقام معظم رهبری پیگیر ماجرا خواهند شد. – این سبک موضعگیری همراه با … ⬿