ما شیعه‌ایم ؛ اهل بیت را دوست داریم ؛ از مدتها قبل ، انتظار محرم را کشیده ایم ؛ ما سیاهی لشکر مجالس اربابمان هستیم ؛ زنجیر می زنیم … سیاه می پوشیم ؛ علم بر می داریم ….مانند مخدرات … ⬿