برای بسیاری از ما ایرانی‌ها، بد و خوب کردنِ دیگران امری روزمره شده است. از نگاه‌مان قضاوت می‌بارد و همواره مشغول دسته‌بندی دیگران و جابه‌جا کردن فهرست خوب‌ها و بدهای خویشیم. بدتر از آن، این که همه‌ی زورمان را می‌زنیم … ⬿