فتوحات که نقشی بسیار مهم در شکل‌گیری تمدن اسلامی داشت نامی است که مورخان به شکل تحقق یافته یکی از احکام دینی یعنی جهاد برای گشودن سرزمین‌های تازه فتح شده داده‌اند. جهاد یکی از اصول حتمی و انکارناپذیر دین اسلام … ⬿